TIETOSUOJASELOSTE SAAVUTETTAVUUSPALAUTTEEN KÄSITTELYSTÄ

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

PL 210, 00131 Helsinki

puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö

Tuija Helenelund

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä

Eteläranta 8, 00130 Helsinki

puh. 050 529 8593,

tuija.helenlund@evl.fi.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Verkkosivuston saavutettavuuspalaute

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa palautetta, jos hän katsoo, että sivusto ei täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) saavutettavuusvaatimuksia.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artiklan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn omaan tahtoon antaa palautetta verkkosivustosta rekisterinpitäjälle.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on saavutettavuuspalautteen antajat.

Tietosisältö: Nimi, sähköpostiosoite ja annettu palaute.

Tietolähteet

Palautteen antajat.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta palautteen saapumisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi